Mevzuat

Demir Çelik Sektöründe Mamul/Yarı Mamul Ürünlerde KDV Tevkifatı

         “41 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; 01.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “Demir-Çelik Külçelerinin ve Ürünlerinin” tesliminde KDV tevkifatı zorunluluğu getirilmiştir.

           Tebliğde, tevkifata tabi olan-olmayan demir-çelik ürünlerinin kapsamı (mamul/yarı mamul) ve verilen örneklerin yetersiz olmasından kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle, bazı mamul/yarı mamul ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddütlerden kaynaklanan farklı uygulamalar nedeniyle, haksız rekabet ortamı oluşmuştur.

            Oluşan bu tereddütlerin ve haksız rekabetin giderilmesine yönelik olarak, Bakanlıktan yapılacak özelge taleplerinde ciddi artış olduğu tahmin edilmektedir.

            Yazımızda; oluşan bu tereddütlere dikkat çekmek ve benzer nitelikteki (bakır, çinko, alüminyum ve kurşun teslimleri) sektörlere daha önce getirilen tevkifat zorunluluğu uygulamaları nedeniyle Bakanlık tarafından verilen önceki görüşler doğrultusunda açıklamalarda bulunulacaktır.

II- DEMİR-ÇELİK KÜLÇELERİ VE ÜRÜNLERİNİN TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

              Tebliğ ile; hem demir-çelik külçelerinin, hem de demir-çelik ürünlerinin 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yapılacak teslimleri ayrı ayrı bölümlerde yapılan düzenlemelerle aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde KDV tevkifatı kapsamını alınmıştır.

SIRA NO YASAL DAYANAK TEVKİFATA TABİ DEMİR ÇELİK KÜLÇE VE ÜRÜNLERİ TEVKİFAT BAŞLANGICI TEVKİFAT ORANI
1 41 Seri No.lu Tebliğ (I/C-2.1.3.3.1.2.) Her türlü hurda metalden elde edilen demir-çelik külçelerinin ithalatçıları ve üreticileri dahil  her safhadaki teslimleri. (Slab, billet (biyet), kütük ve ingot külçe olarak değerlendiriliyor.) 01.05.2022 7/10
2 41 Seri No.lu Tebliğ         (I/C-2.1.3.3.1.2.) Hurda metallerden elde edilenler dışındaki demir-çelik külçelerinin ithalatçıları ve ilk üreticilerinin (cevherden üretim yapanlar) ilk teslimlerinden sonraki safhalardaki teslimleri. 01.05.2022 7/10
3 41 Seri No.lu Tebliğ         (I/C-2.1.3.3.8.1.) Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçıları tarafından yapılan ilk teslimlerinden sonraki safhalardaki teslimleri. 01.05.2022 4/10
4 41 Seri No.lu Tebliğ         (I/C-2.1.3.3.8.1.) Münhasıran cevherden üretilenlerin üreticiler tarafından yapılan ilk teslimlerinden sonraki safhalardaki teslimleri. 01.05.2022 4/10
5 41 Seri No.lu Tebliğ (I/C-2.1.3.3.8.1.) Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimleri. 01.05.2022 4/10

1- Demir-Çelik Külçelerinin Tesliminde KDV Tevkifatı:

             Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara (belirlenmiş alıcılar ile KDV mükelleflerine) tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmakta olup, 41 No.lu Tebliğin 3’üncü maddesi ile  (I/C-2.1.3.3.1.1.) ve (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümlerindeki “çinko,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “demir-çelik,” ibarelerinin de bu bölüme eklenmesi ile, “külçe demir-çelik” teslimleri de “Külçe Metal Teslimlerinde KDV Tevkifatı” bölümüne göre tevkifat kapsamına alınmış oldu.

              Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanmaktadır.

                Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilmektedir.

2- Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı:

              Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara (belirlenmiş alıcılar ile KDV mükelleflerine) tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

               İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.
               Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

3- Tevkifat Kapsamına Giren Demir-Çelik Ürünleri:

               Cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.

4- Tevkifat Kapsamına Girmeyen Demir-Çelik Ürünleri:

                Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

5- Demir-Çelik Külçeleri ve Ürünleri Tevkifatının Beyanında Kullanılacak Tevkifat Kodları:

             Demir-çelik külçeleri ve demir-çelik ürünlerinin teslimlerinde durumuna göre 2 No’lu KDV beyannamesinde aşağıdaki Tevkifat Kodları kullanılacaktır.

  • 617- Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri
  • 618- Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimleri
  • 627- Demir Çelik Ürünlerinin Teslimleri
6- Demir-Çelik Ürünleri Teslimleri Nedeniyle Tevkifattan Doğan KDV’nin İadesi:

               Mahsuben iade talepleri; miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

               10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri; teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir,

                10.000 TL’yi ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 10.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülecektir.

                Danıştay 4. Dairesi’nin 01.02.2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliği ile getirilen, Tevkifat iadelerinde tevkifat tutarının ödenmiş olması zorunluluğuna ilişkin maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine hitaben yazılan “13.05.2022 tarih ve E-63230 sayılı yazı ile tevkifat iadelerinde aranılan ödeme zorunluluğunun kaldırıldığı duyurulmuştur.
NOT: Demir çelik‘den üretilen mamülleri (kapı, kapı kolu, menteşe, köşebent, kilit …) ise kapsamamaktadır. Her ne kadar Tebliğ’de tevkifat kodu belirtilmemiş ve e-Beyanname sisteminde yayınlanmamış olsa da e-Fatura sisteminde bu tevkifat için 627 kodu kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir